• இலங்கைப் பாராளுமன்றம், ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை, இலங்கை
  • +94 11 2777627
rss blog twitter fb english sinhala

அரசியல் கட்சிகள்

அரசியல் கட்சிகளிடமிருந்து அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தம் தொடர்பில் பலஎழுத்து மூல பிரதிநிதித்துவங்கள் வழிப்படுத்தும் குழுவினால் பெறப்பட்டன. அவ்வகையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட எழுத்து மூல பிரதிநிதித்துவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு, வழிப்படுத்தும் குழுவின் முன்னிலையில் வாய்மூல சமர்ப்பிப்புக்களை முன்வைக்கும் பொருட்டு அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் ஜூன் 24 ஆம் திகதி, மற்றும் ஜூலை 21 ஆம் திகதி அரசியலமைப்புச் சபைக்கு வரவழைக்கப்பட்டனர். அவ்வகையில் செயலகத்தினால் பெறப்பட்ட எழுத்து மூல பிரதிநிதித்துவங்கள் பின்வருமாறு