• இலங்கைப் பாராளுமன்றம், ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை, இலங்கை
  • +94 11 2777627
rss blog twitter fb english sinhala

ஆளுநர்கள் மற்றும் முதலமைச்சர்கள்

மாகாண மட்டங்களிலிருந்து ஆளுநர்கள், முதலமைச்சர்கள், மற்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் மூலம் எழுத்து மூல பிரதிநிதித்துவங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. அவ்வகையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட எழுத்து மூல பிரதிநிதித்துவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு, வழிப்படுத்தும் குழுவின் முன்னிலையில் வாய்மூல சமர்ப்பிப்புக்களை முன்வைக்கும் பொருட்டு அவர்கள் அனைவரும் 2016 ஜூலை 08 ஆம் திகதி அரசியலமைப்புச் சபைக்கு வரவழைக்கப்பட்டனர். இவ் சமர்ப்பிப்புக்கள் அனைத்தும் அர்த்தம் மிக்க அதிகாரப் பகிர்வுத் திட்டங்களை மிகவும் பிரதானமாக தம்மகத்தே கொண்டமைந்தது. அவ்வகையில் பெறப்பட்ட எழுத்து மூல பிரதிநிதித்துவங்கள் சில கீழே தரப்பட்டுள்ளன.