• இலங்கைப் பாராளுமன்றம், ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை, இலங்கை
  • +94 11 2777627
rss blog twitter fb english sinhala

அரசியலமைப்புச் சபையின் மூன்றாவது அமர்வு

அரசியலமைப்பு சபையின் கூட்டமொன்று 2016 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 19 ஆம் திகதி நாளை சனிக்கிழமை மு.ப. 9.00 மணிக்கு பாராளுமன்ற சபையில் நடைபெறவுள்ளது.

 

அன்றைய தினம் வழிநடாத்தற் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட உப குழுக்களின் அறிக்கைகளை கௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அரசியலமைப்பு சபையில் சமர்ப்பிப்பார்.