• இலங்கைப் பாராளுமன்றம், ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை, இலங்கை
 • +94 11 2777627
rss blog twitter fb english sinhala

மத்திய அரசாங்கம் - மாகாண சபைகளுக்கிடையிலான தொடர்பு

வனத்தில் உள்ளடக்கப்படும் விடயங்கள் - மத்திய அரசாங்கத்துக்கும் மாகாண சபை ஆணைக்குழுக்களுக்கும் இடையிலான தொடர்பு, உள்ளூர் அதிகார சபைகள், மாகாணசபை நிறைவேற்று அதிகார சபை, மத்திய நிலையங்களுக்கான தகுதிகள், மாகாணங்கள் மற்றும் உள்ளூர் அதிகார சபைகள், நிர்வாக அமைப்பு ( மாவட்ட செயலாளர்கள், பிரதேச சபை செயலாளர்கள்) மற்றும் பல.

 

இக்குழுவில் உள்ளடங்கும் அங்கத்தவர்கள்:

 1. கௌரவ. தருமலிங்கம் சித்தார்தன் (தலைவர்)
 2. கெளரவ. டிலான் பெரேரா
 3. கௌரவ. எச்.எம்.எம். ஹரீஸ்
 4. கௌரவ. டலஸ் அழகப்பெரும
 5. கெளரவ. பிமல் ரத்னாயக்க
 6. கௌரவ. விதுற விக்கிரமநாயக்க
 7. கௌரவ. மயில்வாகனம் திலகராஜா
 8. கௌரவ. சனத் நிசாந்த பெரேரா
 9. கௌரவ. எஸ்.எம்.மரிக்கார்
 10. கௌரவ. (திருமதி). ரோஹினி குமாரி விஜேரத்ன
 11. கௌரவ. விஜேபால ஹெட்டிஆரச்சி