• இலங்கைப் பாராளுமன்றம், ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை, இலங்கை
 • +94 11 2777627
rss blog twitter fb english sinhala

பொதுச் சேவை

வனத்தில் உள்ளடக்கப்படும் விடயங்கள் - பொதுச் சேவை, பொதுச் சேவை ஆணைக்குழு, மாகாண அரச சேவை, உள்ளூராட்சி சேவை, மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு உள்ளடங்கலாக சுதந்திர ஆணைக்குழுக்கள், குறைகேள் அலுவல் மற்றும் பல.

 

இக்குழுவில் உள்ளடங்கும் அங்கத்தவர்கள்:

 1. கௌரவ. ஏ.டீ.சுசில் பிரேமஜயந்த (தலைவர்)
 2. கௌரவ. கருணாரத்ன பரணவிதான
 3. கௌரவ. சந்திரசிறி கஜதீர
 4. கௌரவ. நிஹால் கலப்பத்தி
 5. கௌரவ. ஜே.சீ. அலவத்துவல
 6. கௌரவ. அப்துல்லா மஹரூப்
 7. கௌரவ. (டொக்டர்).ரமேஷ் பதிரண
 8. கௌரவ.வேலு குமார்
 9. கௌரவ. ஹர்ஷன ராஜகருணா
 10. கௌரவ. முஜிபூர் ரஹ்மான்
 11. கௌரவ. ஞானமுத்து ஸ்ரீநேசன்