• இலங்கைப் பாராளுமன்றம், ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை, இலங்கை
 • +94 11 2777627
rss blog twitter fb english sinhala

நீதித்துறை

வனத்தில் உள்ளடக்கப்படும் விடயங்கள் - நீதித்துறை, நீதிமன்றங்களின் அமைப்பு, நீதிமன்ற பரிசீலணை, அடிப்படை உரிமைகள் சட்ட அதிகாரம் உள்ளடங்கலாக நீதித்துறையின் செயலாட்சி, அரசியலமைப்பு நீதிமன்றம் மற்றும் பல.

 

இக்குழுவில் உள்ளடங்கும் அங்கத்தவர்கள்:

 1. கௌரவ. ரஊப் ஹகீம் (தலைவர்)
 2. கௌரவ . அநுர பிரியதர்ஷன யாப்பா
 3. கௌரவ. நவீன் திஸாநாயக்க
 4. கௌரவ. (திருமதி.)தலதா அதுகோரல
 5. கெளரவ. சந்திம வீரக்கொடி
 6. கௌரவ. சுஜீவ சேனசிங்க
 7. கௌரவ. (திருமதி) ஸ்ரீயாணி விஜேவிக்கிரம
 8. கௌரவ. எம்.ஏ.சுமந்திரன்
 9. கௌரவ. உதய பிரபாத் கம்மன்பில
 10. கௌரவ. (டொக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ
 11. கௌரவ. (திருமதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா