• இலங்கைப் பாராளுமன்றம், ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை, இலங்கை
  • +94 11 2777627
 rss blog twitter fb english sinhalafaq1

பொது பிரதிநிதித்துவங்கள்

வழிப்படுத்தும் குழுவுக்கு முன்வைக்கப்பட்ட சமர்ப்பிப்புக்கள்

சகல பிரதிநிதிகளும் , வழிப்படுத்தற் குழுவிற்கும்  உப குழுவிற்கும்  அனுப்பியிருந்தன. மற்றும் அரசியமைப்புச் செயலகம் ( பக்கத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டவாறாக) வழிப்படுத்தும் குழுவிற்கு  முறையாக முன்வைக்கப்பட்டது.