• இலங்கைப் பாராளுமன்றம், ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை, இலங்கை
  • +94 11 2777627
 rss blog twitter fb english sinhalafaq1

வேறு விடயப் பரப்புக்கள்

அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தங்கள் தொடர்பில் பொதுமக்கள் பலரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பலவாறான எழுத்துமூல பிரதிநிதித்துவங்கள்  அரசியலமைப்பு சபைச் செயலகத்தினால் பெறப்பட்டன. அவ்வகையில் பெறப்பட்ட பிரதிநிதித்துவங்கள் சில கீழே தரப்பட்டுள்ளன.
Sinhala