• இலங்கைப் பாராளுமன்றம், ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை, இலங்கை
  • +94 11 2777627
 rss blog twitter fb english sinhalafaq1

பாராளுமன்றத்திற்கும் மாகாண சபைகளுக்குமிடையிலான உறவுகள் தொடர்பில் ஆராயும் பொருட்டு வழிப்படுத்தும் குழுவினால் விசேட நோக்கத்துக்காக அமைக்கப்பட்ட உபகுழுவின் அறிக்கைஉபகுழு அறிக்கைகள் (10 டிசம்பர் 2016)

அறிமுகம்

பாராளுமன்றத்திற்கும் மாகாண சபைகளுக்கும் இடையிலான உறவுகள் தொடர்பில் ஆராயும் பொருட்டு வழிப்படுத்தும் குழுவினால் விசேட நோக்கத்துக்காக அமைக்கப்பட்ட உபகுழுவுக்கு, மாகாணங்களினது ஆளுநர்கள், முதலமைச்சர்கள் மற்றும் அதற்கென நியமிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சமர்ப்பிப்புக்கள் அனைத்தினையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு தொகுத்து ஒன்றாக திரட்டப்பட்ட அறிக்கையே இதுவாகும். இந்த அறிக்கையில் வழங்கப்பட்டுள்ள உள்ளடக்கங்கள் யாவும் முற்று முழுதாக மாகாண சபைகளின் பிரதிநிதித்துவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவையாகும். அதைவிடுத்து அவையெதுவும் குழுவின் பரிந்துரைகளாக அமையாது

.

 

பாராளுமன்றத்திற்கும் மாகாண சபைகளுக்குமிடையிலான உறவுகள் தொடர்பில் ஆராயும் பொருட்டு வழிப்படுத்தும் குழுவினால் விசேட நோக்கத்துக்காக அமைக்கப்பட்ட உபகுழுவின் அறிக்கை