• இலங்கைப் பாராளுமன்றம், ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை, இலங்கை
  • +94 11 2777627
 rss blog twitter fb english sinhalafaq1
பொதுமக்கள் கருத்தறி குழுவின் அறிக்கையினை அரசியலமைப்புச் சபையின் தலைவருக்கு சமர்ப்பித்தல்

பொதுமக்கள் கருத்தறி குழுவின் அறிக்கையினை அரசியலமைப்புச் சபையின் தலைவருக்கு சமர்ப்பித்தல்

 
Go to parent category