• இலங்கைப் பாராளுமன்றம், ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை, இலங்கை
  • +94 11 2777627
 rss blog twitter fb english sinhalafaq1

அரசியலமைப்புச் சீர்திருத்தங்கள் பற்றிய பிரதிநிதித்துவங்கள் - காலவரையறை நீடிப்பு

அன்று பாராளுமன்றத்தில் கூடிய அரசியலமைப்புச் சபையின் வழிப்படுத்தும் குழு, எழுத்து மூல பிரதிநிதித்துவங்கள் சமர்ப்பிக்கும் கால எல்லையினை 2016 மே 31 வரை நீடிக்க தீர்மானித்தது. (2016.05.10ஆம் திகதிய தினகரனைப் பார்க்க) இதன் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியற் கட்சிகள் மற்றும் தொழில்சார் அமைப்புகளிடமும் தமது பிரதிநிதித்துவங்களை பெற்றுக்கொள்ள தீர்மானிக்கப்பட்டது.


(பத்திரிகை விளம்பரம்)