• இலங்கைப் பாராளுமன்றம், ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை, இலங்கை
  • +94 11 2777627
 rss blog twitter fb english sinhalafaq1

Steering Committee 2 1அரசியலமைப்பு சபையினால் நியமிக்கப்பட்ட வழிப்படுத்தும் குழு இன்று அதன் 27 ஆவது கூட்டத்தை நடத்தியது. தற்போது கலந்துரையாடப்படும் மூன்று பிரதான விடயப்பரப்புகளாக தேர்தல் மறுசீரமைப்பு, அதிகாரப் பரவலாக்கம் மற்றும் ஆட்சித்துறை ஆகியவை இனங்காணப்பட்டுள்ளன.

5c38d15f4baba40c8c896a6c7e4334caஅரசியலமைப்பு சபையின் அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் நீதித்துறை பற்றிய உப குழுக்களுடனான நிபுணத்துவ சந்திப்பொன்று சர்வதேச நிபுணர்களின் கலந்துகொள்ளலுடன் 2016 ஜூலை மாதம் 20 மற்றும் 21 ஆம் திகதிகளில் பாராளுமன்ற கட்டிடட்டொகுதியிலுள்ள குழு அறையில் நடைபெற்றது.

அன்று பாராளுமன்றத்தில் கூடிய அரசியலமைப்புச் சபையின் வழிப்படுத்தும் குழு, எழுத்து மூல பிரதிநிதித்துவங்கள் சமர்ப்பிக்கும் கால எல்லையினை 2016 மே 31 வரை நீடிக்க தீர்மானித்தது. (2016.05.10ஆம் திகதிய தினகரனைப் பார்க்க) இதன் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியற் கட்சிகள் மற்றும் தொழில்சார் அமைப்புகளிடமும் தமது பிரதிநிதித்துவங்களை பெற்றுக்கொள்ள தீர்மானிக்கப்பட்டது.

1st sitting 1அரசியலமைப்பு சபையின் முதலாவது அமர்வு 2016 ஏப்ரல் 05ஆம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை பாராளுமன்ற சபாபீடத்தில் நடைபெற்றது. சபையின் முதலாவது அமர்வின்போது, இலங்கை பாராளுமன்ற சபாநாயகர் கௌரவ கரு ஜயசூரிய அவர்கள் தலைமை தாங்கினார்.

இலங்கையின் புதிய அரசியலமைப்பு பற்றிய மக்களின் கருத்துகளையும் ஆலோசனைகளையும் பெற்று அவற்றைப் பற்றிக் கலந்தாராய்ந்து தற்போதைய அரசியலமைப்பின் 75ஆவது உறுப்புரையின் கீழ் பாராளுமன்றத்தின்