• இலங்கைப் பாராளுமன்றம், ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை, இலங்கை
 • +94 11 2777627
 rss blog twitter fb english sinhalafaq1

அடிப்படை உரிமைகள்

வனத்தில் உள்ளடக்கப்படும் விடயங்கள் - அடிப்படை உரிமைகள், மொழி உரிமைகள், அரச கொள்கையின் வழிகாட்டும் நெறிகள், குடியுரிமை மற்றும் பல.

 

 

இக்குழுவில் உள்ளடங்கும் அங்கத்தவர்கள்:

 1. கௌரவ. மஹிந்த சமரசிங்க (தலைவர்)
 2. கௌரவ. அநுராத ஜயரத்ன
 3. கௌரவ. (திருமதி) பவித்ராதேவி வன்னிஆரச்சி
 4. கௌரவ. விஜித ஹேரத்
 5. கெளரவ. வாசுதேவ நாணயக்கார
 6. கௌரவ. (வணக்கத்துக்குரிய) அத்துரலிய  ரத்ன தேரர்
 7. கௌரவ. எஸ்.சிறீதரன்
 8. கௌரவ. அ. அரவிந்த் குமார்
 9. கௌரவ. (டொக்டர்) ஜயம்பதி விக்கிரமரத்ன
 10. கௌரவ. (டொக்டர்) (திருமதி) துஷித விஜேமன்ன
 11. கௌரவ. எம்.எச்.எம்.சல்மான்