• இலங்கைப் பாராளுமன்றம், ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை, இலங்கை
 • +94 11 2777627
 rss blog twitter fb english sinhalafaq1

சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு

வனத்தில் உள்ளடக்கப்படும் விடயங்கள் - சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு,  பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு, அவசர தேவை மற்றும் பல

 

 

இக்குழுவில் உள்ளடங்கும் அங்கத்தவர்கள்:

 1. கௌரவ. சாகல ரத்நாயக்க (தலைவர்)
 2. கௌரவ. டபிள்யூ.டி.ஜே.செனவிரத்ன
 3. கௌரவ. பழனி திகாம்பரம்
 4. கௌரவ. அமீர் அலி சிஹாப்தீன்
 5. கௌரவ. அஜித் பி. பெரேரா
 6. கௌரவ. டக்ளஸ் தேவானந்தா
 7. கௌரவ. அநுர திஸாநாயக்க
 8. கௌரவ. எம்.எஸ். தௌபீக்
 9. கௌரவ. மாவை.எஸ்.சேனாதிராஜா
 10. கௌரவ. நாமல் ராஜபக்‌ஷ
 11. கௌரவ. செஹான் சேமசிங்க